Juridisk information

  1. Inledning

Det här är den juridiska information en för webbplatsen som tillhör bostadsföretaget TM Grupo Inmobiliario (hädanefter TM) med URL http:\\www.tmgrupoinmobiliario.com.

  1. INNEHÅLL OCH ÅTKOMST.

Åtkomsten till webbplatsen är kostnadsfri och öppen för vem som helst. Det finns dock vissa tjänster och produkter på webbplatsen som är reserverade för de användare som har bokat och/eller betalat för dem, i enlighet med allmänna eller särskilda villkor för detta.

  1. IMMATERIALRÄTT OCH INDUSTRIELL RÄTT

3.1. TM äger eller har erhållit licens för de immateriella och industriella rättigheterna för webbplatsen, likväll som för dess innehåll samt tjänster och produkter som erbjuds på denna.

Åtkomst och navigering på webbplatsen eller köp av produkter som TM tillhandahåller via denna webbplats innebär inte i något fall att TM helt eller delvis frånsäger sig eller överlåter dessa rättigheter.

3.2. Det är därmed inte heller tillåtet att ta bort eller ändra meddelandet om upphovsrätt (“copyright”) och andra uppgifter som identifierar TM:s eller andra parters rättigheter, vilka ingår i innehåll eller produkter. Vidare är det inte tillåtet att ta bort eller manipulera tekniska skyddskomponenter, digitala fingeravtryck eller andra informations- eller identifikationsmekanismer som kan tillämpas för innehåll eller produkter.

3.3. Alla immateriella och kommersiella rättigheter reserveras. Det är specifikt förbjudet att ändra, kopiera, återanvända, utnyttja, återge, förändra, offentliggöra, göra ytterligare publikationer, hämta filer, skicka med e-post, överföra, använda, behandla eller på något sätt distribuera hela eller delar av innehållet och de produkter som inkluderas på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från TM eller, om så är tillämpligt, från innehavare till de rättigheter som berörs.

  1. ANVÄNDA WEBBPLATSEN

4.1. Innehåll och produkter på den här webbplatsen tillhandahålls endast till slutanvändare. Kommersiell användning är förbjudet om inte föregående tillstånd för detta har erhållits från TM.

Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen sker under användarens ansvar, och användaren förbinder sig härmed att följa alla ytterligare instruktioner som ges av TM eller av TM auktoriserad part gällande användning av webbplatsen samt dess innehåll och produkter.

4.2. Innehållet på webbplatsen görs tillgängligt för internetanvändare, personer som registrerar sig som användare och personer som är intresserade och som gör en bokning av en av TM:s fastigheter. Kommersiell användning är förbjudet om inte föregående tillstånd för detta har erhållits från TM.

4.3. Användaren förbinder sig därmed att använda innehållet på ett korrekt och lagenligt sätt och förbinder sig mer specifikt att inte:

– Använda innehållet för ändamål som strider mot lag och sunt förnuft samt mot allmänt accepterad god sed.

– Återge, kopiera, distribuera, förmedla tillgång till allmänheten via ett offentligt meddelande, modifiera innehållet på webbplatsen, utan skriftligt tillstånd från innehavaren till de aktuella rättigheterna och utom i de fall då detta är tillåtet enligt lag.

– Använda innehåll och information av någon typ som erhållits från denna webbplats i kommersiella eller marknadsföringssyften, för att skicka spam eller annan ej efterfrågad e-post, oavsett vad syftet med dessa e-postutskick är samt att på annat sätt sprida denna information.

  1. LICENS FÖR KOMMUNIKATION

5.1. Om användaren skickar någon typ av information till TM via den här webbplatsen, via de kanaler för detta som finns på själva webbplatsen, så deklarerar, garanterar och godkänner användaren att han eller hon har rätt att skicka denna information och att detta inte bryter mot någon immateriell eller kommersiell rättighet, företagshemlighet eller någon annan rättighet tillhörande tredje part, att denna information inte är konfidentiell och att den inte skadar tredje part.

5.2. Användaren ansvarar för och håller TM skadeslöst för all kommunikation som han eller hon, personligen eller i eget namn, skickar till TM och detta ansvar omfattar, utan några begränsningar, riktigheten, lagligheten, ursprungligheten i och upphovsrätten till denna.

  1. ANSVAR OCH GARANTIER

TM kan inte garantera att tjänsterna eller informationen på denna webbplats kommer att vara tillförlitliga, användbara eller helt korrekta. Detta gäller även för dokumentation om evenemang som kan hämtas från webbplatsen, som utformats av experter inom olika sektorer.

TM kan därför inte garantera eller ta ansvar för: (i) kontinuiteten på innehållet på webbplatsen, (ii) att innehållet eller produkterna inte innehåller några fel, (iii) att det inte finns några virus eller andra skadliga komponenter på webbplatsen eller på servern som tillhandahåller dessa, (iv) att webbplatsen alltid är säker eller att säkerhetsåtgärderna alltid kommer att vara effektiva, (v) att produkterna eller innehållet på webbplatsen alltid är ändamålsenliga och fungerar som de ska, (vi) skador som kan uppstå om någon bryter mot de villkor, normer och instruktioner som TM har fastställt för webbplatsen eller på grund av att webbplatsens säkerhetssystem har skadats.

TM intygar dock att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som står i deras makt och som aktuell teknologi ger möjlighet till, för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att undvika virus på webbplatsen och spridning av virus till andra, samt övriga komponenter som kan vara skadliga för användare.

Om användaren får kännedom om något olagligt innehåll eller något som utgör ett brott mot immateriella eller kommersiella rättigheter ska de omedelbart meddela TM om detta, så att dessa kan vidta nödvändiga åtgärder.

  1. LÄNKAR

7.1 Länkar till andra webbsidor

Om webbplatsen eller användare följer länkar till andra webbsidor via olika knappar, länkar, banners m.m., så ska de vara medvetna om att dessa utgör webbplatser som hanteras av en tredje part. TM har inte möjlighet eller personalresurser för att kunna granska, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som det förekommer länkar till på den aktuella webbplatsen.

Därför kan inte TM ta något som helst ansvar för någon aspekt som är relaterad till webbplatser som det finns länkar till på den aktuella webbplatsen. Detta gäller särskilt, utan begränsning, för dess funktioner, åtkomst, uppgifter, information, filer, kvalitet eller tillförlitlighet för dess produkter och tjänster, länkar som förekommer på dessa eller deras innehåll i allmänhet.

Om en användare får kännedom om att olagliga aktiviteter eller inkorrekta uppgifter förekommer på dessa webbplatser ska denne omedelbart meddela TM om detta, för att TM ska kunna inaktivera länken till denna sida.

Att en länk till en annan webbplats tillhörande tredje part förekommer på den aktuella webbplatsen innebär inte att det finns någon typ av samarbete, beroende förhållande eller relation mellan TM och den ansvarige för webbplatsen som länkats till.

7.2 Länkar till denna webbplats från andra webbplatser

Om någon användare, enhet eller webbplats vill skapa en länk till denna webbplats ska detta göras i enlighet med följande:

– Länken ska endast göras till webbplatsens startsida, förutom om skriftligt tillstånd för annat erhållits från TM.

– Länken ska vara absolut och fullständig, det vill säga, den ska dirigera användaren genom att enda klick till webbplatsen och den ska innehålla fullständig URL-adress till webbplatsens startsida. Webbplatsen som länkar till TM:s webbplats får under inga omständigheter, om inte skriftligt tillstånd från TM har getts, på något sätt återge någon del av webbplatsen, inkludera den som en del av sin webbplats eller inom någon del av sina ”frames” eller skapa en sida som läser in någon del av webbplatsen.

– På den webbsida där länken finns kan man inte på något sätt deklarera att TM har auktoriserat denna länk, utom i de fall då TM har gett sitt uttryckliga skriftliga tillstånd för detta. Om webbplatsen som har lagt in en länk till TM på sin webbsida vill inkludera varumärke, bolagsnamn, banner, logotyp, slogan eller någon annan typ av identifierande element för TM och/eller webbsidan, krävs föregående uttryckligt skriftligt tillstånd.

– TM auktoriserar inte användande av länkar på en webbsida som innehåller material, information eller innehåll som kan anses olovligt, olagligt, nedsättande, obscent eller allmänt omoraliskt eller stötande.

TM har inte möjlighet eller personalresurser för att kunna hämta information om, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbplatser som innehåller länkar till den här webbplatsen. TM påtar sig inte något som helst ansvar för någon aspekt relaterad till webbplatser som innehåller länkar till deras webbplats. Detta gäller särskilt, utan begränsning, för dess funktioner, åtkomst, uppgifter, information, filer, kvaliteten eller tillförlitligheten hos dess produkter och tjänster, länkar som förekommer på dessa eller deras innehåll i allmänhet.

  1. VARAKTIGHET OCH ÄNDRINGAR

8.1. TM kan ändra dessa villkor helt eller delvis genom att publicera detta i denna juridiska information eller genom att meddela användarna om detta på annat sätt.

8.2. Denna juridiska information gäller alltså så länge den är publicerad på webbplatsen, tills dess att den ändras helt eller delvis, då den reviderade informationen blir giltig istället.

8.3. Oberoende av vad som anges i de särskilda villkoren så kan TM ta bort innehållet på webbplatsen eller avbryta åtkomsten till denna, när som helst, utan föregående meddelande, utan att detta ger användaren rätt till någon form av kompensation. Efter att innehållet tas bort eller åtkomst avbryts är det fortfarande förbjudet att använda innehållet i enlighet med denna juridiska information.

  1. ALLMÄN INFORMATION

9.1. Rubrikerna för de olika avsnitten är endast informativa och ska inte påverka tolkningen av den juridiska informationen.

9.2. Om det förekommer diskrepans mellan vad som anges i denna juridiska information och de särskilda villkoren för varje specifik tjänst så gäller det som anges i de senare.

9.3. Om någon del av vad som anges i denna juridiska information skulle förklaras ogiltig i någon domstol eller behörig myndighet så ska denna ogiltigförklaring inte påverka övriga delar av den juridiska informationen.

9.4. Om TM inte utövar eller ställer krav på uppfyllande av någon rättighet som beskrivs i denna juridiska information innebär detta inte att de avstår från denna rättighet, om inte annat anges skriftligen från TM.

  1. JURISDIKTION

Relationen mellan TM och användaren regleras av vad som anges i gällande lagstiftning i berörd jurisdiktion. Om det uppstår en tvist eller annat som ger upphov till rättssak, så ska denna sak, oaktat varje annan tvist som kan föreligga mellan parterna, tas upp i det land, och i enlighet med gällande rättssystem i samma land, där ägaren till webbplatsen har sitt säte.

Pin It on Pinterest

Share This